loading

It is a long-established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Contacts
Projekt “Profesjonalizacja Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego w celu wdrożenia proinnowacyjnego modelu usług wsparcia dla MŚP”. Projekt realizowany w ramach RPO – Lubuskie 2020. Oś 1. Gospodarka i innowacje. A3. Działanie. Dz. 1.2. Rozwój przedsiębiorczości w latach 2016-2019. Wartość projektu: 778789,00zł. Projektem wsparcia służącego przygotowaniu przez IOB, jaką jest GOT, nowych usług a także nowego zakresu świadczonych już usług. Zakres projektu oraz jego rezultaty wpisały się we wszystkie trzy Regionalne Inteligentne Specjalizacje: Zdrowie i jakość życia, Zielona gospodarka, Innowacyjny przemysł. Przedmiot projektu wpisał się w każde z tych zagadnień. Celem realizacji Projektu było uzyskanie zdolności świadczenia usług proinnowacyjnych, tj. usług służących rozwojowi przedsiębiorstwa poprzez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi. W ramach planowanych proinnowacyjnych usług doradczych, realizowane będą kompleksowe usługi proinnowacyjne, m.in.: ocena potrzeb technologicznych firmy i nowych rozwiązań organizacyjnych oraz wsparcie przy wdrażaniu nowych technologii, optymalizacja procesów zarządczych, czy nowych modeli biznesowych a także optymalizacja podatkowa działalności B+R w obszarach RIS. Projekt był odpowiedzią na zdiagnozowane przez GOT potrzeby przedsiębiorstw oraz możliwości realizacyjne Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego. Był również odpowiedzią na przewidywane zapotrzebowanie z uwagi na koncentrację branż w naszym województwie. W wyniku dokonanych diagnoz, ujętych w dokumentach strategicznych województwa lubuskiego, które znalazły potwierdzenie w przeprowadzonym przez GOT badaniu, dominującymi branżami są: branża motoryzacyjna, sektor metalowy, drzewny, papierniczy i meblarski, a także produkcji zdrowej żywności i usług medycznych, ale też w każdym z tych zakresów – związanych z działalnością ICT